Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Dw i wedi ffeindio ymweld â’r Gardd Fotaneg Genedlaethol yw ffordd hyfryd treulio prynhawn heulog.  Dim eithriad oedd ddoe.

Es i ar ôl cinio a doedd dim llawer o bobol yna felly roedd popeth yn dawel iawn.  Fel arfer, mwynheais dynnu lluniau o’r blodau a phryfed rownd yr ardd.  Ond ddoe, roeddwn i’n hapus arbennig achos fod e’n anodd iawn i dynnu lluniau o bili-palaod.  Ond gwnes!  Hefyd, fel arfer does dim llawer o rywogaeth wahanol.  Ond ddoe roedd rhywogaeth bod i ddim wedi gweld o’r blaen.  Yn drist, dim person pryfed dw i felly dw i ddim yn gwybod beth yw’r rhywogaeth neu’r enw cyffredin.  Ond mae siâp hyfryd ‘da ei adenydd.

Pili-Pala

Wedyn, yn yr ardd  llysieuyn ffeindiais chwilen ferch (lady beetle?).  Cadwodd hi symud rownd y coesyn planhigyn felly roedd rhaid i fi symud hi yn ôl eto felly gallwn dynnu llun.  Mae hi’n golwg wedi ei peinto, mor disglair yw hi.

Chwilen ferch

Roedd llawer o aeron coch disglair hefyd….

Aeron coch

Roedd blodyn pinc yn diferu â neithdar….

Blodyn Pinc

Ond, dw i’n meddwl fy hoff brofiad o’r diwrnod oedd brongoch bach.  Wrth adawais, stopiais dan o goeden am eiliad.  Hedfanodd yr aderyn bach i’r coeden uwchben fy mhen a eistedodd edrych arna i.  Dim pell ohona i o gwbl!  Profiad arbennig.

Brongoch

Iolo Williams – Wow!

Wel, rhaid i fi ddweud mod i’n mwynhau’r Eisteddfod yn Ebbw Vale eleni.  Er hynny, dw i’n meddwl bod Eisteddfod Y Bala’n well.  Teimlodd hi fwy na chymuned.

Dim ots, mae rhywbeth cyffrous am Eisteddfodau yn gyffredin ac mae pob Eisteddfod yn cynnig rhywbeth arbennig.  Eleni, derbyniais adolygiadau da o’r barnwyr.  Doeddwn i ddim yn ennill, wrth gwrs, ond doeddwn i ddim yn disgwyl ennill – dim siomedig yna.

Roedd Dydd Llun yn ddydd arbennig iawn iawn i fi.  Cafodd y lluniau o fy ffrind Chris Reynolds eu dewis am arddangosfa yn y canolfan celf newydd.  Felly roeddwn yna i dynnu llun ohono fe.

Lluniau Chris

Ar ôl adael Chris ac ei lluniau, es gwydro ar y maes.  Yn y diwedd, ffeindiais fy ffordd i Faes D ble roedd Allison, ffrind arall.  Roedden ni’n sefyll rownd sgwrs pan pwy daeth gerdded o’r ystafell drws nesaf ond Iolo Williams!

O fy!

Wel, roeddwn i arfer gweithio gydag anifeiliaid gwyllt – drwyddedig dw i i weithio gydag anifeiliaid a amddiffynnir ac anifeiliaid mewn perygl felly, roedd llawer i siarad â fe amdano.  Cawson ni sgwrs hyfryd ac wedyn tynnodd Allison llun ohona ac Iolo.  Roedd e’n fy nghwtsh a gwneud jôcs felly roedd Allison a fi’n chwerthin iawn erbyn tynnodd hi’r llun.

Fi ac Iolo

Dim syrpreis i wybod uchafbwynt oedd hwn!

Lluniau Gregynog

Dw i wedi gorffen prosesu’r lluniau o daith dosbarth i Regynog wythnos diwethaf. Roedd taith yn wych – llawer o hwyl ac mae llawer o bethau diddorol gweld.

Dw i’n credu’r rhan bod fwyaf cyffroes i fi, oedd yr ymweliad â heneb i Llywelyn yng Nghilmeri.

Mae llawer o fywyd gwyllt hefyd!

Dw i wedi postio’r lluniau ar dudalen ‘Lluniau‘ neu gallwch fynd yn syth i’r tudalen Taith Gregynog.

Mynd Cartref

Dyma ddiwrnod newydd a dw i yn fy nagrau eto. Mae pawb yn teimlo’r un am hyn. Efallai achos mor derfynol yw marwolaeth. Weithiau, mae e’n torri chi. Cofia pan fu fy nad marw – roedd e lawer o flynyddau nawr ond dw i ddim wedi yn anghofio amdano fe. Roeddwn i’n ei caru fy nad yn fawr a, credu, dw i’n meddwl amdano fe bob dydd – hyd yn oed ers saith mlynedd.

Beth bynnag, dyn ni wedi rhoi ‘send-off’ neis iawn iddo fe. Caiff e ei roi i lawr yn dawelwch e a Duw ei fendigo e.

Trist Iawn Iawn

Dych chi’n gwybod, llawer o’r amser mae e’n bosibl ysgaru fy hunan o’r bobol yn ymladd tannau ar fforestydd. Ond mae bob unwaith yn dro dyna rywun sy’n cyffwrdd chi a dych chi’n teimlo’r colled. Digwyddodd hynny i fi a phawb ar y fforest Klamath y diwrnod arall.

Mae y dyn ‘ma. Dw i ddim yn nabod fe – dyw e ddim yn dod o’n hardal ni. Ond mae rhywbeth am ei wyneb sy’n gwneud fi nhrist bod e wedi mawr. Mae e’n dangos mor neis a dw i’n meddwl bod ei deulu yn colli fe yn fawr. A shwd trist y rhaid iddo fe wedi mawr pell o gartref. Pwy gwybod pan roedd ei deulu yn gweld fe diwethaf. Misoedd efalli.

Dw i’n gwybod bod ei teulu ddim yn gallu darllen y post ‘ma, bydda i’n anfon fy nghydymdeimladau gyda’r personél fforest eraill yn Saesneg wrth gwrs. Ond bydda i’n anfon nhw yma hefyd. Mae fy nghalon yn mynd mas iddyn nhw.

Dwi’n casáu penwythnosau. :O(

Dwi’n casáu’r penwythnos. Gyda theulu yw fy ffrindiau ac felly ffeindiaf fy hunan ar ben ‘n hunan. Isel ‘n ysbryd yw hynny. Dwi wedi blino o fod ar ben ‘n hunan ar bob penwythnos! Ond weithiau, mae e’n talu i fod isel ‘n ysbryd. Roedd heddiw un o’r troen ‘na.

Ar ôl i fi weithio trwy’r bore, roeddwn i’n teimlo eithaf sori i fy hunan ac felly penderfynais i fynd am dro yn y car. Wastad neis pan ddych chi’n cael ‘pity parti’ i ffeindio lle tawel a mwynha cri dda! Gyrrais i bant i’r Gwŷr a ffeindiais i fy hunan yn Cefn Bryn (dim ffoto dda). Wel, dim ond perffaith roedd hyn! Eisteddais i i amser hir, edrychais i ar y olygfa bendigedig iawn iawn. Rhaid i fi gyffesu bod i wedi dod â heddwch i fi, yn eistedd yna, ar ben ‘n hunan gyda natur o’m cwmpas. Mae’r gwynt yn fy wyneb ac mae’r gwynto o blanhigion ffres o’r glaw. “Cartref yw hwn nawr. Dim ots os weithiau mae’n anodd, neu stressful, neu unig, yma yw’r lle dylwn i fod.”, meddyliais.

Ar ôl tipyn bach, mae gwraig yn dod cerdded gyda’i chi. Doedd dim syniad ‘da fi lle roeddwn, felly gofynnais i ohoni hi, “Beth yw’r lle ‘ma?” Dywedodd hi wrtha i “Arthur’s Stone” ac wedyn, siaradodd hi i roedd llawer o storïau am y garreg. Ond mae hi hoff yn siarad am Arthur yn cerdded yn Llanelli gyda charreg yn ei esgid. Ar ôl tipyn bach, roedd y garreg yn cythruddo ac roedd e’n gwared ar y garreg a thaflodd e mor bell â phosib. Roedd e’n cyrraedd ar Gefn Bryn. Stori dda iawn, ie?

Wel, dechreuasem ni siarad ac mae hi’n byw dim pell ohonof i. Cerddon ni mynd yn ôl ein ceir ni, yn siarad ac roedd e’n neis iawn iawn. (Roedd ei chi’n hyfryd hefyd.) Felly treilliais i brynhawn hyfryd er gwaethaf fy hunan. Dw i’n dal ar ben ‘n hunan ac unig, ond dw i ddim yn teimlo fel drwg amdano fe. :O)

Anifeiliad

Wel nawr dyma gyffroes iawn iawn! Roeddwn i’n gyrru lawr stryd breswyl heno pan wylais i anifail bach yn rhedeg dros y stryd. Meddyliais i “Beth yw hynny? Efallai bydd e’n draenog?” Dim ond gwylais i luniau o ddraenog felly doeddwn i ddim yn siŵr.

Wrth gwrs roedd e! Rhedodd e dros y stryd ac ar y palmant, yn rhedeg i hollol roedd e’n werth. Tynnais i ar hyd ochr ac edrychais i arno fe tan redodd mewn gardd. Addoladwy yn hollol!

Shwd hyfryd yw hynny?! A shwd lwcus? Mae fy nraenog gwyllt cyntaf iawn.

Draenog yn Wikipedia
Cymdeithas Cadwedigaeth Draenog Prydeinig