Helpu’r Deillion i Weld

Enillodd y Gweilch! Ie – pencampwyr Magner’s ydyn ni.  Da iawn bois!!

Er hynny, dyw’r post ddim am y Gweilch. Mae’r post am y rheolwr yng ngêm ddoe, Chris White. Dw i’n teimlo yn ddrwg amdano fe – yn glir mae angen i lawfeddygaeth legad cywirol arno fe.  Dall fel ystlum yw e. Trist iawn.

Ocê, yn ddifrifol nawr.  Pam, tybed, mae e’n gallu rhoi sylwi i’r camgymeriadau gan Gymru heb broblem ond dwy e ddim yn gallu rhoi sylwi i’r camgymeriadau gan unrhyw dîm arall? Selective Blindness efallai?

Dw i wedi sôn am hyn o’r blaen – droeon!  Mae e’n gwneud yr un peth pob gêm ble mae Cymru yn chwarae a rheolwr yw fe.  A dim eithriad oedd gêm ddoe – roedd yn agos gwrthryfel yn y tafarn yn un pwynt!!

Yn wir, dw i’n meddwl fod e’n amser rhoi cwyn swyddogol, ond dych chi?  Do, enillon ni, ond nad ddylai’r swydd fod gwneud mwy anodd achos bod y rheolwr yn dioddef o olwg sâl.

Gerddi Clyne

Beth penwythnos gwych!  Treuliais y prynhawn yn prynu beic.  Felly nawr dw i’n gallu reid o gwmpas yma ac yna yn lle gyrru ym mhobman.   Trodd nos Wener mewn rhywbeth o antur fel ceision ffeindio lle chwarae cerddoriaeth werin.  Ar ôl taith olygfaol dros y ddinas Abertawe, aethon ni i’r Gwachel ym Mhontardawe.  Sesiwn da!

Prynhawn Sadwrn,  penderfynais fynd am dro i Erddi Clyne ac edrych ar y blodau.  Maen nhw’n hyfryd iawn iawn:

Coed Rhododendron

Maen nhw’n gerddi fawr iawn iawn a mwynheais gerdded o nhw gwmpas ac yn tynnu lluniau.  Tynnais lawer o luniau, 73!  Ond dw i’n meddwl bod i’n gallu tynnu sawl o luniau da – arbennig gyda lens ‘close-up’.

Rhododendron Flower

A, hefyd, roeddwn i’n synnu ffeindio coeden Coast Redwood yn tyfu da iawn yn yr ardd! Mae e’n fy atgoffa o Oregon yn America.

Coast Redwood

A rhywsut, tynnais lun gydag enfys – dim llun yn wych, ond mae hi’n dipyn bach neis gydag enfys beth bynnag.

Enfys

Wrth gwrs, nes ymlaen, roedd gêm rygbi ar y teledu.  Felly es i Dŷ Tawe edrych ar y sgrin fawr.  Llongyfarchiadau i Iwerddon!  Gweithion caled a haeddu’r ennill.  Ond ‘Da Iawn’ i’w bechgyn hefyd – chwaraeon da iawn.  Gêm cyffroes iawn iawn oedd hi.

Ar ôl y gêm, es i gyda ffrindiau i Stryd Gwin (gwybod, gwybod Stryd Gwynt).  Roedd llawer o hwyl – llawer o bobol yna cynnwys dynion o Iwerddon.  Roedden nhw’n gwisgo crysau gwryd a chanu yn un tafarn.  Mwynheais gwrdd â nhw – dw i byth wedi cwrdd â Gwyddel o’r blaen!  Mae acen hyfryd ‘da nhw.

Roedd noswaith fendigedig.  Gobeithio’r gallwn ni wneud hynny eto yn fuan.  

Hahahahaha

Wel, neithiwr ar y Newyddion Un BBC dwedodd y ferch tywydd newydd y fydden ni ddim yn angen i ddod â’u dillad ‘cricket’ i’r gêm rygbi dydd Sadwrn. Dangosodd hi ‘flustered’ tipyn bach pan siaradodd hi am y tywydd rygbi, felly efallai dyw hi ddim yn gyfarwydd gyda’r chwarae.  Druan hi – dychmygaf y gŵyr  am rygbi nawr.

Dyw hynny ddim yn dweud y gallwn wneud lawer o well – o leiaf mae hi’n sefyll o flaen y camera, mwy na wnaf.

Prynhawn ddoe, nid allais ddweud brawddeg hollol yn nosbarth gramadeg.  Mae’r dosbarth ‘na yn fy nrysu i.  Dw i’n ei gasáu!  Dw i’n wastad dod ohono fe yn teimlo fel dw i wedi bod fy ngweiddi am i awr.  Dw i ddim gwybod yr hyn gofyn yr athro erioed.  Felly, dw i wastad teimlo pathetig a thwp a dw i ddim yn ateb yn gywir erioed.  Gan ofidus (‘most distressing’). 

Dw i’n teimlo’n well heddiw ond neithiwr roeddwn i’n barod i ffeindio’r rhaff.  Ond prynhawn ‘ma gallaf weithio gyda Menter Iaith a mwynhaf hynny yn fawr.  Wedyn, heno yw ymarfer côr, rhywbeth dw i’n licio yn fawr hefyd.  Collais i’r wythnos diwethaf achos bod i’n anaf fy nghefn felly doeddwn i ddim yn cerdded da iawn.

Felly nawr, dw i’n edrych ymlaen at heddiw.  Dim dosbarth ofnadwy, dim ond pethau dymunol.

Beichiad :O(

Wel, roedd gobeithion uchel ‘da fi.  Tan hanner ffordd, mae hynny.  Dw i ddim gwybod yr hyn digwydd i dîm Cymru, ond roedd e’n drist yn siŵr.

Ond doedd e ddim yn disirywio’r noswaith achos gadodd grŵp ohonon ni Tŷ Tawe ar ôl i em ac aethon ni i Wine Street yn Abertawe.  Lle hwyl yw Wine Street – llawer o bobol a cherddoriaeth ac, wrth gwrs, booze.  Llawer o fooze.  Dw i’n gwybod hyn achos bod i’n yfed llawer iawn ohono fe.  Yn anfoddus, doeddwn i ddim yn trial y bwyd yn Wine Street, p’un pam dw i’n teimlo fel da heddiw, siŵr o fod.

Eto, roedd hwyl iawn iawn ‘da ni.  Ers mae llawer o’r grŵp aelodau o Côr Tŷ Tawe, roedd e’n dangos syniad da i ganu (dim dylanwadu ar y penderfyniad ‘na gafodd y symiau helaeth o gwrw, dych chi’n deall)!

Smilie

Felly, canason canion Cymraeg, llawer i’r hyfrydwch o’r bobol eraill yn y tafarn (diolch byth).  Roedden nhw’n clapio inni ac ‘cheering’.   Fel hyn annog, canason yr holl y fwy.  Noswaith fendigedig iawn iawn roedd hi. Ac mae e’n mynd heb ddweud bod y rhan gorau roedd y cwmni o’m ffrindiau.

Hefyd bendigedig roedd Sesiwn Bardd Bach nos Wener ddiwethaf.  Daeth dynion newydd i’r sesiwn ‘ma ac roedd cwpl ohonyn nhw yn Harlech gyda fi i’r gweithdy cerddoriaeth werin Cymraeg.   Nos Wener, roedd llawer o fwy canu fel roedd yr holl y dynion yn cymryd troad canu.  Ardderchog!  Ers fydda i ddim yn gallu mynychu’r un nesaf (mynd i Galiffornia i’r gwyliau), roedd hi’n neis arbennig.

Nawr mae e’n ôl i’r brifysgol yfory.   Dw i’n ffeindio fe anodd canolbwyntio ar fy ngwaith cartref – fel ar ôl neithiwr, mae gormod pethau mwy diddorol i feddwl amdano.

smilie

Wel ffŵy!

Dw i’n meddwl bod Warren Gatland yn dweud popeth pan ddywedodd e “I’m furious” ddoe.

Es i i Dŷ Tawe i edrych ar y gêm Cymru v Dde Affrica prynhawn ddoe.   Dw i’n credu bod nhw’n ceisio ond, i fy meddwl, roedd llawer o leoedd ble dylai Cymru wedi gwneud yn well.    Fel dw i wedi dweud o’r blaen, mae sgiliau a thalent ‘da ni, dim ond dyn ni ddim yn defnyddio nhw mor iawn a gallen ni!

Ffeindiais i fy hunan yn meddwl ‘Pam ydy e’n cicio?  Pam dim rhedeg y bêl?’  A chwaraewyr ymosodgar yw De Affrica felly, dw i’n credu, rhaid i chi chwarae’r un ffordd, iawn?

Beth bynnag, roedd e’n hwyl i edrych ar y gêm gyda ffrindiau ar sgrin fawr.  Gwnaethon nhw geisio, a doedd y sgôr ddim yn ddrwg.  Byddai e wedi bod neis i ennill, er hynny.  :O(

Yn ôl I’r Brifysgol

Mae haf yn gorffen nawr ac mae e’n ôl i Brifysgol i fi. Ond y penwythnos diwethaf ‘ma roeddwn i’n gallu gwneud cwpl pethau bod i wedi bod moyn gwneud; canu yn berfformiad gyda Côr a hefyd mynd i gêm rygbi yn berson.

Felly dydd Sadwrn es i i Stadiwm Liberty i’r gêm rhwng Y Gweilch (Ie!!!) ac Ulster. Es i gyda ffrind gwraig ac roedd e’n llawer o hwyl. Cyn i’r gêm, cwrddon â ffrindiau eraill i gwrw yn y dafarn ac wedyn mwy cwrw yn y stadiwm. Wel, ar ôl ychydig o gwrw, doedden ni ddim yn swil am foyn i chwifio ei baner hi yn y gobeithio i fod ar y teledu. Doniol mae’r ffordd hynny yn gweithio. laughing smilie

Beth bynnag, cawson ni amser da.

Wedyn, y noswaith nesaf (nos Sul) o’r diwedd roeddwn i’n barod canu gyda Chôr Tŷ Tawe yn berfformiad yng Nghapel Newydd, Llanelli. Mae capel hyfryd ac roedden ni’n recordio emynau a Hwn Yw Tŷ Dduw i Radio Cymru. Dw i ddim yn gwybod pan fydd hynny yn darlledu, er hynny.

Felly roedd penwythnos cyffroes iawn iawn.

Nawr, yn ôl i ysgol. Dw i’n meddwl y bydd eleni yn anodd ond dw i’n edrych ymlaen ato fe. Dyn ni yn flwyddyn ‘transitional’ ac mae ein dosbarth ni yn cymysgu gyda myfyrwyr blynedd gyntaf, iaith gyntaf. Mae llawer o waith, a dyn ni wedi symud lan lefel, i fod siŵr. Ond dw i’n ffeindio bod i’n mwynhau’r her.

Felly, mae e’n ymlaen ac i’r lan i fi.

Yma ac yn ôl Eto

Wel, mae fy chwaer a brawd yng nghraith wedi mynd yn ôl i Galiffornia. Ond cawson ni ymweld bendigedig â’n gilydd. Aethon ni i lawer o gestyll (fel fi, mae fy chwaer yn caru cestyll) ac aethon ni siopa ym mhentrefi dros Gymru. :O)

Roedd nos gerddoriaeth werin Cymraeg yn Dŷ Tawe yn ystod eu harhosiad nhw. Felly daethon nhw gyda fi – Roedd Pat (brawd yng ngfraith) yn siarad mewn canu’r guitar i’r cân neu ddwy gan fy ffrindiau, hyd yn oed! Mwynhaodd e’n fawr. Y dydd nesaf, aethon ni at Abercraf i’r Ŵyl Glyndŵr. Roedd hynny cymaint o hwyl – gallwn i wedi aros trwy’r nos!

Roedd Pat yn mwynhau ceisio ei dysgu newydd Cymraeg a doedd e ddim yn hir cyn iddo fe ddweud ‘diolch yn fawr’ wrth bobol yn siopau a thai bwyta. Doedd Kathy ddim yn siŵr am geisio Cymraeg felly dim ond roedd hi’n siarad â phobol Cymry. Dywedodd hi wrtha i fod y bobol Cymry yn neis iawn a chyfeillgar iawn.

Carodd y ddau Cymru a un noswaith dywedon wrtha i ‘You made a great choice of a place to live. It suits you.’ Wel, wrth gwrs, roedd hynny yn gwneud fi teimlo da iawn!

Ein
Fi, Kath & Pat

Roedd neis iawn iawn eu gweld nhw – mae e wedi bod mwy na blynedd ers gwelais i fy nheulu. Ac roedd cyfle ‘da nhw cwrdd â fy ffrindiau, mwynha’r diwylliant Cymreig a gwelaf rhai o’r wlad hyfryd.