Hanner Ffordd Yna!

Ar hyn o bryd, dw i hanner ffordd gorffen. Diolch byth! Roedd arholiad cyntaf yn Llenyddiaeth a’r mwyaf anodd – arbennig ar ôl nos Iau ddiwethaf (roedd yr arholiad yn fore Gwener). Es i i Inn Pontardawe i’r tro cyntaf i wrando ar gerddoriaeth. Roedd y lle yn neis iawn iawn a hefyd y gerddoriaeth wrth gwrs. Roedd rhai ffrindiau yn chwarae’r nos ‘na a mwynheais i’n fawr. Byddwn i wedi hoffi i gael cadw hirach. Ond am 10:30 sylweddolais i’r dylwn i fynd cartref os disgwyliais i godi yn y bore. Roedd yr arholiad yn 9:30! Ych-y-fi! Ond o leiaf roedd heulog y bore ‘na.

Roedd diwrnod prysur, dydd Gwener ddiwethaf. Yn gyntaf, yr arholiad. Wedyn, dw i’n gyrru allan i’r Ardd Fotaneg Genedlaethol Gymru i’r digwydd aelod. Roedd diwrnod ardderchog – twym a heulog. Tynnais i lawer o lunia ac roedd e’n ymlacio i eistedd ar y bryn, yn yr haul ac edrych ar fynydd Caerfyrddin. Mae’r hollol blodau yn blodeuo, mae’r nant yn rhedeg ac mae popeth yn hyfryd.

Roedd yr ‘bumblebee’ yn gydweithredol iawn ac roeddwn i’n gallu tynnu amryw llunia dda ohono fe:

bumble bee on alium

Dw i ddim yn gwybod yr hyn mae’r planhigion ‘na, ond maen nhw’n ddiddorol iawn. Gwelais i rai yn Barc Singleton hefyd:

plants and flowers

Ond doeddwn i ddim yn aros achos bod i’n cwrdd â fy ffrindiau ym Mhontypridd i ‘Allan Nos Merched’. Roedd y traffig ar y M4 yn ofnadwy iawn iawn! Cymerodd e byth a hefyd i gyrraedd! Ond unwaith yna, roedden ni wedi amser gwych! Mae e’n hyfryd i ymlacio gyda ffrindiau, bwyta pryd o fwyd yn dda and mwynha Guinness.

The Importance of Being Earnest

Neithiwr, es i weld y ddrama hon yn Theatr Taliesin, Abertawe. Roedd hi’n wych iawn iawn. Dw i ddim yn credu bod i wedi chwerthin mai caled yn amser hir! Ers un pwynt, roeddwn i’n chwerthin mor galed bod i yn fy nagrau!

Mappa Mundi oedd yr actorion/actoresau ac roedden nhw’n ddisglair. Roedd hawdd i anghofio bod hi’n drama fel roedden nhw’n gwneud e hawdd i ddod â chysylltiedig â’r plot, ac roedd y gynulleidfa yn gallu cysylltiedig â’r cymeriadau yn dda iawn.

Dywedodd ffrind wrtha i fod hi wedi gweld perfformiad ganddyn nhw o’r blaen; The Canterbury Tales. Hoffwn i weld hynny yn fawr. Yn hapus, dywedodd eu gwefan y byddan nhw’n perfformio The Canterbury Tales eto yn hydref. Bydda i’r gyntaf yn lein prynu tocyn, mae hynny’n siŵr!

(Byddan nhw’n perfformio heno eto yn Taliesin.)

Dyna Hyfryd i Bore Sul!

Dw i’n codi’r bore Sul ‘ma’r syrpreis hyfryd; eira! Roeddwn i’n gweld haul yn dod drwy fy ffenestri ystafell gwely a meddyliais i “o, dim eira heddiw eto” (maen nhw wedi bod rhagweld eira i fis nawr, meddwl). Ond roeddwn i’n anghywir!

Snow on the Hill Behind My Flat

Felly, wrth gwrs, gafaelais i’n camera, taflais i rai dillad a rhedais i fas i dynnu lluniau cyn i eira doddi.

Snow on the Hill

Wel, ocê, efalle dyw e ddim yn cyffrous iawn iawn. Mae pawb wedi gweld eira. Ond fy eira cyntaf yn fy nghartref newydd yw e. Felly mae e’n arbennig iawn iawn i fi. Roedd hyd yn oed fy nghar yn derbyn tipyn bach!

Snow on my Car

Mae e’n hyfryd i fyw yn rhywle lle gallwch chi fynd am dro ar y traeth un dydd a mwynha eira’r nesaf.

content smilie

Penwythnos Diwethaf

Rhaid i fi ddweud y roedd y penwythnos diwethaf ‘ma yn hwyl yn fawr. Roeddwn i wedi blino iawn nos Wener ar ôl i wythnos anodd yn y brifysgol. Ond es i i Dŷ Tawe beth bynnag ac anghofiais i fod wedi blino cyn hir. Ar ôl i fi ymweld â ffrindiau, cwrddais i bobol newydd, yn chwarae gitâr ffrind ac yn canu, roeddwn i’n teimlo llawer o wella. Mwynheais i fy hunan yn fawr iawn iawn. Dylwn i wedi siarad rhagor o Gymraeg, er.

Bore Sadwrn, roedd e yn ôl i Dŷ Tawe i goffi a sgwrs yn Gymraeg. Yn y prynhawn, wrth gwrs, roedd y gêm rygbi. A WOW beth gêm! Dw i’n mor hapus y roeddwn i’n gallu bod yng Nghymru i’r Grand Slam. Da iawn Cymru!!!

Roedd yr eisin ar y deisen yn y Gymraeg. Dw i ddim yn credu y siaradais i fwy na tri neu bedwar gair o Saesneg yn ystod yr amser y roeddwn i’n yna prynhawn Sadwrn. Hefyd, dw i ddim yn credu y siaradais i fwy na ychydig iawn o frawddeg Saesneg trwy’r dydd! Pan des i yn ôl cartref, meddyliais i “Felly, mae hyn y ffordd y teimlaf i siarad Cymraeg trwy’r dydd. Mae e’n rhyfeddol iawn iawn!” Nawr, wrth gwrs, dw i moyn gwneud hyn trwy’r amser! Dw i ddim moyn siarad Saesneg bellach. Mae e’n anodd esbonio achos bod e’n teimlad arbennig; emosiwn, dim byd concrid. Dw i’n caru i glywed yr iaith ‘ma! Dw i’n caru siarad yr iaith ‘ma! Mae e’n teimlo ‘reit’ i fod yn yr ystafell gyda siaradir Cymraeg o’m cwmpas.

Wel, ar ôl i hyn oll, dw i’n fwy penderfynol fyth i ddysgu a siarad Cymraeg. Rwy’n dim ond dymuno y roeddwn i’n rhugl nawr fel dw i’n cael diamynedd!

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Ddoe, torrais i fy nghadwyni a dinciais i i’r Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Oedd hi’n oer a chymylog ond dim gwyntog. Wel, dim llawer, beth bynnag.

Roeddwn i’n cael argraff dda wrthi hi. Mae llawer o weld ac aeth amser heibio’n glou.

Tynnais i lawer o luniau a phostiais i nhw ar FforwmGymru. Bydda i’n mynd yn ôl yn fuan pan rwy’n cael mwy amser. Mae hi’n lle hyfryd ac mae hi’n werth mwy na un ymweliad, yn bendant.

Wedyn, neithiwr es i i Tŷ Tawe i chwarae fy ngitâr yn sesiwn ‘jam’ gyda cherddorion eraill. Chwaraeon ni cerddoriaeth werin Gymreig. Rwy’n newydd i gerddoriaeth werin Gymreig felly dw i ddim yn gwybod i’r caneuon eto, ond roeddwn i wedi hwyl yn chwarae a chymryd rhan yn y sesiwn. Bwriadaf i ddysgu’r caneuon yn amser i’r sesiwn nesaf a chwaraeaf i eto. Roeddwn i’n gallu i ddefnyddio fy Nghymraeg hefyd. Ac mae hynny yn haws ar ôl ychydig o beintiau o gwrw. laughing smilie

Dim Ond Stwff Hwyl

Yn fy nghwest yn barhaol i siarad Cymraeg cyn gynted ag y bo modd, rwy’n cymryd cwrs addysg oedolyn yn y nosweithiau nawr. Ac rwy i wedi dechrau gweithio yn Fferm Cymuned hefyd. Mae’r rhai pobol ‘na yn siarad Cymraeg ac bydda i’n gallu siarad â nhw. Ar ôl i dymor gwyliau’n wych, rwy’n mwy penderfynol na byth i ddeall beth dywedir i fi.

Mae rhywbeth yn hwyl: Diwethaf wythnos, ffoniodd y brifysgol i fi a dywedon nhw bod y Western Mail moyn cyfweld â fi! Wel, roeddwn i’n ‘chuffed to bits’, i ddweud y lleia! (Wrth gwrs, roedd fy mam yn falch o’i ferch fach.) Rwy’n swil iawn ond penderfynais i wneud fe. Aeth e iawn ac wedyn dywedodd y gohebydd “We would like to take your photo. Would you mind doing that?”

EEEEEEEEK! Pam Ie. Ie, byddwn. (Rwy’n casáu llunian o fy hunan.) :O(

Ond cytunais i ac roedd e’n hwyl iawn. Aethon ni i’r traeth a cheisiasom ni dynnu llun yn dda yn y gwyntoedd cryfion a glaw. Roedd profiad yn arbennig a bydda i’n cofio fe erioed.

Milkwood Jam

Mae clwb newydd ‘da ni yn Abertawe. Milkwood Jam yw e. Es i yna i’r amser cyntaf prynhawn ‘ma. Roedd fy hoff band, Brigyn, yn perfformio yn byw.

Mae Milkwood Jam yng nghanol y ‘quadrant’ siopa ac mae e’n lle yn ddymunol iawn. Mae acwstig da ‘da nhw, llawr cyntaf lleoliad ei fod e’n darparu pobol-edrych (people-watching) yn anhygoel. Gyda awyrgylch gwych a bar da, rwy i gallu cymeradwyo Milkwood Jam. Mae rhwybeth yn dweud i fi ei fod y lle ‘ma yn mynd i fod Y lle i fod yn dim amser, i siaradwyr Cymraeg ac ansiaradwyr Cymraeg.

Ac edrychwch ar y CDs newydd o Frigyn. Maen nhw’n gwneud rhai cerddoriaeth yn hyfryd iawn.